Rooster Beers - Bộ nhận diện thương hiệu Rooster Beers bởi Rice Creative

 

Bộ nhận diện thương hiệu Rooster Beers bởi Rice Creative

Bộ nhận diện thương hiệu của Rooster Beers được thực hiện bởi Rice Creative với cảm hứng từ những thứ xung quanh cuộc sống của Sài Gòn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

 

 

TRUYềN THôNG