Rooster Beer - Beers

Core Range

Blonde

Dark

Pale

IPA

Extended Beers

Pilsner

Milkstout

Double IPA

Regional Beers

Dalat Ale

Vung Tau Steam

Contract Beers

Trăm Phần Trăm

Xấu mà Chảnh

Lùn mà láo

Ăn bánh trả tiền

Cởi đồ ra

Đừng chọc tao

Xạo bà cố

Ngu mà lì

Lemongrass Lemon

Spicy Ginger

Tangy Tamarind