Rooster Beer - Beers

Core Range

Blonde

Dark

Pale

IPA

WHEAT

ÒÓO

Regional Beers

VUNG TAU PILSNER

DAK LAK NITRO STOUT

Seasonal, Special Releases, Collabs

DZÔ HO HO ALE

Double IPA

Bier Oktoberfest

MÊGÀ - BRUT IPA

DA LAT ATISO ALE

Contract Beers

Trăm Phần Trăm

Xấu mà Chảnh

Lùn mà láo

Ăn bánh trả tiền

Cởi đồ ra

Đừng chọc tao

Xạo bà cố

Ngu mà lì

Lemongrass Lemon

Spicy Ginger

Tangy Tamarind