Rooster Beers - Charity Beer Festival – ILA Community Network

Charity Beer Festival 2017

 

Rooster Beers hân hạnh đồng hành cùng sự kiện Charity Beers Festival 2017, sự kiện gây quỹ và hỗ trợ trẻ em tổ chức bởi ILA Community Network.

 

“Cùng nâng ly và gây quỹ để giúp đỡ những trẻ em còn gặp nhiều khó khăn!”

 

TàI TRợ