Xạo bà cố

“XẠO BÀ CỐ” SUMMER ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Đừng chọc tao

“ĐỪNG CHỌC TAO” PALE ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Cởi đồ ra

“CỞI ĐỒ RA” WILDBERRY WHEAT ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Ăn bánh trả tiền

“ĂN BÁNH TRẢ TIỀN” OREO CREAM STOUT

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Lùn mà láo

“LÙN MÀ LÁO” BLONDE ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Xấu mà Chảnh

“XẤU MÀ CHẢNH” IPA

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Trăm Phần Trăm

“TRĂM PHẦN TRĂM” CRUSH ALE

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.

Ngu mà lì

“NGU MÀ LÌ” AMBER

Rooster Beers tự hào mang đến loại bia tuyệt vời này cho BiaCraft – một trong những nhà hàng bia thủ công nổi tiếng nhất ở Sài Gòn.