Rooster Beers - Lai Rai Combo – Only 299K

Lai Rai Combo – Only 299K

Enjoy at home with Lai Rai Combo! Ony 299K (value of 500k!) you’ll get 4 cans Rooster, 2 cans WildSide Hard Soda, and random 4 snacks. Moreover, we giveaway 2 Rooster glasses and accessories!

 

Rooster Beers, Taste Better!

Có thể là hình ảnh về đồ uống và văn bản cho biết 'Poca Partun BIA STER FREESHIP GÀ TRÔN BIA BIAGA GÀ COMBO LAI RAI GIÁ CHỈ 299K #ROOSTERBEERS #BIAGÀ'

PROMOTIONS